Tại Lào

12/06/2015

Các dự án của Công ty tại Lào gồm trồng cây cao su, cọ dầu, cây ăn quả và chăn nuôi bò thịt. Các nông trường tại Lào chủ yếu nằm ở hai tỉnh Sê Kông và Attapeu.