Hội đồng Quản trị

10/06/2015

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 7 thành viên:

- Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT

- Ông Đỗ Xuân Diện - Phó Chủ tịch HĐQT

- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT

- Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

- Nguyễn Quan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

Bà Võ Thị Huyền Lan - Thành viên HĐQT