Ông Nguyễn Hùng Minh

11/06/2015

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

  • Từ 01/01/1979 - 31/12/1995:

Chuyên viên Kế hoạch - Công ty Cơ khí GTVT Đồng Nai

  • Từ 01/01/1996 - 30/04/1997:

Phó phòng Kế hoạch - Công ty Cơ khí GTVT Đồng Nai

  • Từ 01/05/1997 - 30/06/2003:

Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (“Thaco”)

  • Từ 01/07/2003 - 22/04/2013:

Phó Tổng giám đốc - Thaco

  • Từ 23/04/2013 - 18/04/2018:

Tổng Giám đốc - Thaco

  • Từ 19/04/2018 đến nay:

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị - Thaco

Công tác hiện nay tại HAGL AgricoThành viên HĐQT 

Các chức vụ quản lý khác: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải