HAGL Agrico công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/09/2018

HAGL Agrico công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: (i) Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát; (ii) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết như sau: link download