HAGL Agrico công bố thông tin BBNQ Đại hội đồng cổ đông bất thường, Nghị quyết HĐQT và Biên bản họp BKS

09/01/2021

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) công bố các nội dung sau:

-        Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) Công ty số 0801/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ban hành ngày 08/01/2021.

-        Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 0801/21/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 08/01/2021 về việc bầu Ông Trần Bá Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Đoàn Nguyên Đức giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

-         Biên bản họp Ban Kiểm soát (“BKS”) số 01/BBH-BKS-HA Agrico ngày 08/01/2021 về việc bầu Ông Bùi Minh Khoa giữ chức vụ Trưởng BKS từ ngày 08/01/2021

Nội dung chi tiết: Link download