HAGL Agrico giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán so với năm 2016

31/03/2018

HAGL Agrico giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán so với năm 2016: link download