HAGL Agrico thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/04/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai nhận được thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng, mục đích thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

  • Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

  • Mã chứng khoán: HNG 

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  • Mệnh giá: 10.000 đồng

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2018
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2018

  • Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: link download