Các sự kiện

28/10/2016

Tháng 7/2017

 

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 ngày 30/07/2017

Tháng 7/2017

 

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2- 2017 trước ngày 30/07/2017

Tháng 6/2017

 

HAGL Agrico sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 ngày 30/06/2017

Tháng 4/2017

 

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1- 2017 trước ngày 30/04/2017

Tháng 4/2017

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo thường niên năm 2016 trước ngày 19/04/2017

Tháng 3/2017

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán trước ngày 30/03/2017

Tháng 1/2017

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 trước ngày 30/01/2017

Tháng 1/2017

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4- 2016 trước ngày 30/01/2017