Các sự kiện

28/10/2016

Tháng 07/2018

 

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 ngày 30/07/2018

Tháng 07/2018

 

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2018  ngày 30/07/2018

Tháng 08/2018

 

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 ngày 29/08/2018

Tháng 10/2018

 

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2018  ngày 30/10/2018