Các sự kiện

28/10/2016

Tháng 4/2017

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo thường niên năm 2016 trước ngày 19/04/2017

Tháng 3/2017

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán trước ngày 30/03/2017

Tháng 1/2017

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 trước ngày 30/01/2017

Tháng 1/2017

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4- 2016 trước ngày 30/01/2017

Tháng 10/2016

 

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3- 2016 trước ngày 30/10/2016

Tháng 9/2016

 

HAGL Agrico sẽ tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 15/09/2016


Tháng 8/2016

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2016 đã được soát xét trước ngày 29/08/2016

Tháng 7/2016

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 2- 2016 trước ngày 30/07/2016

Tháng 7/2016

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 trước ngày 30/07/2016

Tháng 4/2016

HAGL Agrico sẽ công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1- 2016 trước ngày 30/04/2016