HAGL Agrico công bố Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 17-09-2018

17/09/2018

HAGL Agrico công bố Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc: i) Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát; (ii) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nội dung chi tiết như sau: link download