HAGL Agrico công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty

27/12/2018

HAGL Agrico công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty như sau: link download