HAGL Agrico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

26/04/2019

Sáng ngày 26/4/2019, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ("ĐHĐCĐ") tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, 01 Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Ông Đỗ Xuân Diện - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất, Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty, thay thế cho Ông Nguyễn Hùng Minh, đã có đơn xin từ nhiệm để tập trung công tác chuyên môn. 

Ngoài ra, các vấn đề khác đã được ĐHĐCĐ thông qua, chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Cổ đông làm thủ tục tham dự ĐHĐCĐ 

Ông Dương Trần Hùng công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

 

Đoàn Chủ tọa chủ trì Đại hội 

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. 

 

Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng Ban kiểm soát, lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 

  

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề được trình bày tại ĐHĐCĐ

 

Cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tọa

 

Ông Đoàn Nguyên Đức, thay mặt cho Đoàn chủ tọa, trả lời câu hỏi của Cổ đông.

 

Ông Đỗ Xuân Diện, được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên HĐQT chụp hình lưu niệm với các Thành viên HĐQT của Công ty.

 

Một số sản phẩm trái cây của Công ty tặng cho Cổ đông tại ĐHĐCĐ