Gắn bó cùng phát triển

11/06/2015

Có thể nói rằng triết lý “cùng nhau phát triển” là một trong những yếu tố quan trọng tạo dựng nên sự thành công của HAGL Agrico trên Hành trình hướng tới sự phát triển bền vững.

Dựa vào sự tin tưởng, chia sẻ và hợp tác cùng có lợi, duy trì lợi ích lâu dài giữa các bên và tính minh bạch, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nghiệp, HAGL Agrico đầu tư xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với các bên liên quan.

Sự gắn kết chặt chẽ với các bên liên quan cũng như những tương tác phản hồi trong suốt hành trình phát triển đã giúp chúng tôi xác định rõ những vấn đề mà các bên quan tâm và tính trọng yếu để tạo cơ sở cho định hướng phát triển bền vững của Công ty.