Phát triển bền vững

02/06/2015

Mọi hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp nói chung luôn gắn liền và có những ảnh hưởng nhất định trực tiếp hay gián tiếp đến các vấn đề an sinh xã hội và kinh tế quốc dân. Trong quá trình mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Lào, và Campuchia HAGL Agrico luôn đặt mục tiêu kinh doanh hiệu quả gắn liền với phát triển kinh tế địa phương và đất nước.

Tại Các vùng dự án, Công ty đã tạo công ăn việc làm cho số lượng lớn người dân bản địa, góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế địa phương. Công ty cũng chủ động thực hiện các chương trình An sinh xã hội tại vùng dự án và các khu vực khó khăn tại địa phương bằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu, đường, sân bay, bệnh viện, trường học, khu tái định cư, nhà sinh hoạt cộng đồng, v.v nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống và tạo điều kiện cho nền kinh tế xung quanh vùng dự án phát triển.