Tiêu chuẩn quản trị quốc tế

11/06/2015

Để nâng cao hiệu quả quản trị, Công ty đã triển khai áp dụng các sáng kiến và quy chuẩn bên ngoài để có thể quản trị mọi hoạt động một cách hiệu quả nhất. Điển hình là việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP. Việc áp dụng các sáng kiến quản trị này giúp Công ty quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả, sử dụng hợp lý các nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, cải tiến quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng sản phẩm.