Tầm nhìn & định hướng

02/06/2015

Chúng tôi luôn nhận thức phát triển bền vững đóng một vai trò trung tâm trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều này được cam kết bằng những nỗ lực không ngừng bảo tồn các nguồn tài nguyên, hành động có trách nhiệm đối với môi trường và đóng góp vào việc cải thiện đời sống của người dân, cộng đồng nơi Công ty đầu tư thông qua các chương trình hành động mang tính thiết thực: Phát triển kinh tế, Đầu tư cộng đồng, Bảo vệ môi trường và Cùng nhau phát triển.