HAGL Agrico thông báo tuyển dụng 300 Giám sát và kiểm kê số liệu

09/01/2020

HAGL Agrico thông báo tuyển dụng 300 Giám sát và thống kê số liệu với thông tin chi tiêt như sau: link download