HAGL Agrico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

27/06/2020

Sáng ngày 26/6/2020, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("ĐHĐCĐ") tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, 01 Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai với sự tham dự của 56 cổ đông, sở hữu và đại diện 993.955.230 cổ phần, chiếm 89,66tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cùng với hơn 200 đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các định chế tài chính, các nhà đầu tư tiềm năng và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Các vấn đề được trình bày và xin ý kiến thông qua tại Đại hội: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Cổ đông làm thủ tục tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

 

Ông Dương Trần Hùng công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

 

Đoàn Chủ tọa chủ trì Đại hội.

Từ trái sang: Bà Võ Thị Huyền Lan (Thành viên HĐQT), Ông Võ Trường Sơn (Thành viên HĐQT),

Ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch HĐQT), Ông Đỗ Xuân Diện (Phó Chủ tịch HĐQT), Bà Võ Thị Mỹ Hạnh (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)

 

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019. 

  

Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng Ban Kiểm soát, lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

 

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề được trình bày tại ĐHĐCĐ năm 2020

Cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tọa

 

Ông Đoàn Nguyên Đức, thay mặt cho Đoàn chủ tọa, trả lời câu hỏi của Cổ đông.