Con người của chúng tôi

Trải qua những năm hình thành và phát triển chúng tôi hiểu rõ con người là nhân tố quan trong góp phần quyết định cho sự thành công và phát triển của công ty, vì vậy lấy phương châm “Đoàn kết là sức mạnh” chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên hoạt động trên tinh thần gắn bó, đồng lòng, và cùng nhau phát triển vì lợi ích chung của tập thể.

Chúng tôi luôn cố gắng xây dựng một môi trường làm việc cũng như các chính sách hỗ trợ tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực. Lãnh đạo và nhân viên thường xuyên trao đổi thông tin công việc với nhau qua các buổi họp, các buổi sinh hoạt thân thiện. Nhân viên được khuyến khích làm việc trực tiếp, đóng góp các ý tưởng mới, đưa ra nhận xét cá nhân cho cấp trên. Ngược lại, Lãnh đạo luôn biết lắng nghe, tận tình hướng dẫn nhân viên trong công việc.

Các công tác đào tạo, chính sách khen thưởng và hỗ trợ đều được chú trọng để khuyến khích sự đóng góp của từng cá nhân.

Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, từ thiện, hỗ trợ cộng đồng trong suốt những năm qua để khơi dậy tình đoàn kết, những giá trị nhân văn truyền thống trong mỗi con người.

nhan vien 700
Con người của chúng tôi