Cơ cấu tổ chức

co cau web 1
Cơ cấu tổ chức

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế HAGL được tổ chức theo mô hình công ty mẹ-công ty con, gồm 7 công ty con và 01 công ty liên kết.