Rủi ro khác

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây thiệt hại, phá hủy một phần hoặc hoàn toàn các cơ sở kinh doanh, trang trại, đồn điền.

Biện pháp khắc phục:

Công ty đã mua đầy đủ các loại bảo hiểm cây trồng cho các nông trường cao su, cọ dầu, mía; bảo hiểm rủi ro trong chăn nuôi cho các nông trường bò; bảo hiểm tai nạn lao động cho cán bộ công nhân viên; bảo hiểm trách nhiệm với bên thứ ba, …