Tuân thủ các quy định về môi trường

Việc đầu tư kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ các quy định và luật về môi trường do Chính phủ Việt Nam, Lào, và Campuchia ban hành.

Trước khi triển khai dự án, Công ty thuê đơn vị độc lập có uy tín đánh giá tác động môi trường, đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường xã hội cho các dự án đầu tư và trình lên các bộ ngành có thẩm quyền, xin cấp phép triển khai.

Thành lập bộ phận Môi trường nhằm kiểm soát mọi hoạt động sản xuất tuân thủ quy định của các cơ quan chức năng. Ban hành Quy chế sử dụng hóa chất theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc hóa học. Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến các dự án phát triển nông nghiệp của Công Lào và Campuchia.

Công ty hợp tác với Bureau Veritas – tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá và xác nhận nhằm thực hiện những cam kết hoạch định, phát triển và sản xuất kinh doanh bền vững hướng đến xây dựng, bảo vệ các giá trị cộng đồng và bảo tồn các giá trị thiên nhiên.