Rủi ro pháp lý

Các hoạt động kinh doanh của Công ty phần lớn chịu sự điều chỉnh của các chính sách, luật và các quy định khác do chính phủ và các cơ quan địa phương ban hành tại các quốc gia mà Công ty đang hoat động bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. Là một doanh nghiệp đã niêm yết cổ phần, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự chi phối của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán… Các văn bản luật và hướng dẫn dưới luật hiện đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về pháp luật và các chính sách sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

 Biện pháp hạn chế rủi ro:

HAGL Agrico đã tổ chức bộ máy thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật để kịp thời dự báo và giúp Công ty hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật.